วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  บุคลากร

 

อาจารย์  วีรวิชญ์  เลิศรัตน์ธำรงกุล

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

E - Mail  :  weerawit.neu at neu.ac.th

Tel.  095 - 6587374

 

 

อาจารย์  นภัสวรรณ  ดาทุมมา

งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

E - Mail  :  napassawan.dat@neu.ac.th

Tel.  095 - 6709924


 

นางสาว  วิยดา  พันธ์โน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประกันคุณภาพ

E - Mail  :  wiyada.phu@neu.ac.th

Tel.  087 - 3561135