วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  การเปลี่ยนเกณฑ์ 1.4 ระดับคณะ(การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะ 10 ก.พ.2559)