วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  การประชุมสำนักประกันคุณภาพ 1/ 2558 การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับคณะและระดับหลักสูตร (วันที่ 16 มิถุนายน 2559)