วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  การประชุมสำนักประกันคุณภาพ 2/2558 การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับคณะและระดับหลักสูตร (14 กรกฎาคม 2559)