วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)