วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วันพุธที่  22  มิถุนายน  2559