วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  รายนามผู้ตรวจประเมินระดับสถาบัน ( ประธาน / กรรมการ )