วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  รายนามผู้ตรวจประเมินระดับสถาบัน ( กรรมการ )